Zajęcia w ramach czesnego

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.

Podstawa programowa obejmuje następujące obszary edukacji:

 • językową
 • matematyczną
 • przyrodniczą
 • społeczną
 • artystyczną
 • zdrowotną

W Stumilowym Lesie w ramach czesnego dzieci uczestniczą również w zajęciach:

 • logopedycznych,
 • sensomotorycznych
 • terapii ręki
 • nauki języka angielskiego
 • teatralnych
 • tańca
 • rytmiki

SENSOMOTORYKA

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój psychoruchowy dziecka poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki, koordynacji, planowania i odwzorowania ruchu, równowagi oraz odbierania i przetwarzania bodźców przez narządy zmysłów.

Dzieci są zachęcane do zwiększania świadomości własnego ciała, samodzielności, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Zdobywanie nowych umiejętności wzmacnia w nich poczucie wartości, poprawia samoocenę. Prowadzone z użyciem profesjonalnego sprzętu do zajęć integracji sensorycznej. Trenerem zajęć sensomotoryki jest terapeuta integracji sensorycznej.

LOGOPEDIA
Głównym celem grupowych zajęć logopedycznych w przedszkolu jest:
• usprawnianie pracy mięśni aparatu artykulacyjnego,
• nauka sposobu oddychania,
• poszerzanie słownika biernego i czynnego dzieci,
• usprawnianie motoryki małej,
• nauka kontroli głosu (ćwiczenia z zakresu emisji głosu),
• nauka rytmizacji (sylabizowanie, wyklaskiwanie, tupanie i klaskanie do rytmu itp.),
• usprawnianie wrażliwości słuchowej, ćwiczenia pamięci słuchowej,

TERAPIA RĘKI
To przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Zajęcia mają również dostarczyć wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.
Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego a także przygotowanie do nauki pisania.

Do innych celów terapii ręki zalicza się także:
• poprawę umiejętności chwytu,
• wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia,
• wzmacnianie koncentracji,
• poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• przekraczanie linii środka ciała.

ZAJĘCIA TETARALNE

Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję.  Teatr uwzględnia potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne i estetyczne. Nawiązuje do ogólnych założeń pedagogiki ekspresji i aktywizuje dzieci do przeżywania, rozwoju twórczości teatralnej i wiedzy o sztuce teatralnej.

TANIEC

Taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku  mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz  takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku- koordynacja i poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i kontrolować siebie. Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku  otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli.

JĘZYK ANGIELSKI

W naszym Przedszkolu naukę języków obcych rozpoczynamy już w najmłodszej grupie wiekowej. Proces uczenia się języków przebiega w naturalny i niestresujący sposób – podczas gier i zabaw edukacyjnych oraz zwykłych, codziennych sytuacji. Dzięki temu dzieci przyswajają nowy język nie jako odrębny twór, ale jako część świata, który znają i który jest im bliski. Nauce towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne – ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia.